Aappii kaameraa bilbila keessanii qulqullina isaa ol isiniif dabalu

Appii kaameraa ogummaa viidiyoo 4K, HD ifaa selfie & RAW moment camera pro Appii kaameraa DSLR Bilisaa fi ogummaa qabu kan android. Amaloota kaameraa DSLR kan akka kaameraa canon dhugaa akka to’annoo harkaa, HDR, shutter suuta jedhu, fi yeroon darbuu 4K mudachuu dandeessa. HD camera Pro suuraa RAW fi viidiyoo 4Ks ni deeggara. Haalli ogummaa yeroo dheeraadhaaf saaxilamuu, suuraa kaameraa maakroo, fi kaameeraa ofii kaameraa iPhone 14 akkaataa kaameraa ofii kaasuun ni danda’ama. Akkasumas yeroo guyyaa guyyaadhaaf filter 100+ kan akka filter camera filmii jiru. HD Camera pro lite garuu yeroo hundaaf appii hunda kan qabudha. Buufachuuf gatii qaba! Akka armaan gadiitti: Appii Kaameeraa HD Ogeessotaa: –

Kaameeraa fuula ifaafi ifa ta’ee fi kaameraa fuulduraa 3x+ kan zoom ta’e – Kaameeraa Pro kan bifa RAW(DNG) qabu – 4K max HD video recorder viidiyoo pro filmic fi vlog fudhachuuf – Kaameeraa qulqullina olaanaa qabu kan kaameraa iPhone 14 wajjin walfakkaatu – Leensiin kaameraa HD haala ogummaa qabu kan saffisa shutter fi ISO sirreessuu danda’u – Night cam fi suuraan ifa xiqqaanis ji’a qabachuu danda’a – Macro focus fi 10+ zoom camera suuraa maakroodhaaf Haala Dhukaasa Dachaa: – Suuraa: Dhukaasa fuulduraa fi duubaa qulqullina olaanaa qabu dachaa fudhachuu, fi bifa raw deeggaru – Viidiyoo: Kaameeraa 1080 fi bifa 4K deeggaru. Akkasumas promovie high-resolution kan viidiyoo halkan waraabu waliin fudhachuu dandeessu – Pro Mode: Kun kaameeraa carousel dha, kan saffisa shutter manual, exposure, WB, fi focos akka DSLR kaameraa manual manual dhugaa ta’e kenna – Paanooraamaa: Salphaa fi salphaa, gargaarsa tasgabbaa’aa, midhaan sammuu qabu – Fast Burst Shot: Hiriyaa leensii haala barbaadamuun kan kaameraa saffisa guddaa qabu – Slow Shutter:

Deeggarsa daandii ifaa fi sochii jajjaboo akka ogeessa kaameraa DSLR dhugaa – Yeroon darbe: Viidiyoo 4K HD waraabuu ni deeggara – Filter: Filter kaameraa yeroo tokkotti gatamuu danda’uu fi akkaataa kaameraa vintage dabalatee filter 100+ akka gaariitti qophaa’e To’annoo Harkaa Kaameeraa DSLR irratti: – Saaxila: Sirreeffama pirookaamii saffisa shutter suuta jedhu fi ISO – Xiyyeeffannoo: Xiyyeeffannoo maakroo fi xiyyeeffannoo kaameraa∞ ni deeggara – WB: To’annoo kaameraa madaallii adii akkasumas leensii selfie’f – HDR: Hdr camera akka iPhone, halkan magaalaa fi twilight ilaaluuf mijataadha – AEB: Auto exposure bracketing, Sony fi Nikon SLR camera wajjin wal fakkaata, deeggarsa RAW kan qabu – AFB: Automatic focus bracketing, Suuraa ilbiisota maakroo ykn biqiltootaa fi lafaaf mijataa dha, deeggarsa RAW wajjin HD Selfies fi Kaam Fuula Uumamaa Dabalata: –

Kaameeraa bilbilaa caalaa HD selfie fi guyyaa guyyaan snaps baay’ee, HD Samsung smart camera app – Kaameeraan bareedinaa digrii 360 naannoo isaa cam perfectly si taasisa – Line fi Snapchat Camera keessatti camera & photo share banaa – Suuraa fi viidiyoo ogummaa hojjechuuf cam fi bicam tokko fayyadamuu ni deeggara. – HD dachaa fudhachuu pro camera Suuraa Ogummaa: – Kaameeraa halide dhugaa kan ibsaa harkaa haala barbaadamuun jijjiiramuu danda’u qabu – Suuraa saaxilamummaa dheeraa fi viidiyoo focos shutter suuta jedhu galmaan ga’uuf shutter suuta jedhu sirreessaa – Kaameeraa haala halkanii fayyadamuun suuraa ifa xiqqaa kaasuun – Ijoollee fi bineensota manaa sochii keessa jiran qabachuu – Suuraa biqiltuu qulqullina olaanaa qabu kan xiyyeeffannoo maakroo fi 10x+ zoom in ta’een kaasuun – Suuraalee daayinamiik reenjii ifa olaanaa qaban

HDR fi AEB fayyadamuun Amaloota biroo: -Kaameeraa Horizon -Reeflex Camera effect fi shutter suuta jedhu -Kaameeraa ofii sa’aatii dhoo’uuf -Odeeffannoo kaameraa GPS -Koordii kaam super -Andirooyidiif dalagaa kaameraa +, kaameraa 2, fi Kaameeraa x deeggara -HD kaameeraa lamaa -Amaloonni ogummaa dabalataa dhufaa jiru

Professional camera app for 4K video, HD brighter selfie & RAW moment camera pro

A Free and professional DSLR camera app for android. You could experience DSLR camera features like a real canon camera as manual control, HDR, slow shutter, and 4K time lapse. HD camera Pro also supports RAW photos and 4K videos.

Professional mode allows you to take long exposure, macro camera photos, and iPhone 14 camera style selfie camera. And there are 100+ filters such as film camera filters for the daily moment.

HD Camera pro is a lite but all-featured app for every moment. It’s worth downloading!

As follows:

Professional HD Camera App:

 • Clear and brighter face cam and a 3x+ front zoom camera
 • Pro camera with RAW(DNG) format
 • 4K max HD video recorder to take pro filmic videos and vlog
 • High-definition camcorder similar to iPhone 14 camera
 • HD camera lens with professional mode to adjust shutter speed and ISO
 • Night cam and low-light photos can also capture the moon
 • Macro focus and 10+ zoom camera for macro photo

Multiple Shooting Modes:

 • Photo: Doubletake high-definition front and back shooting, and support raw format
 • Video: Support camera 1080 and 4K format. You could also take a high-resolution promovie with a night video recorder
 • Pro Mode: This is a carousel camera, that provides manual shutter speed, exposure, WB, and focos like a real manual camera DSLR
 • Panorama: Simple and easy, stable help, intelligent cropping
 • Fast Burst Shot: Customized lens buddy with a high speed camera
 • Slow Shutter: Support for light trail and motion blur like a real DSLR camera professional
 • Time lapse: Support 4K HD video shooting
 • Filter: 100+ well-designed filters including disposable camera filter and vintage camera style

Manual Control on DSLR Camera:

 • Exposure: Procam adjustments for slow shutter speed and ISO
 • Focus: Support macro focus and camera∞ focus
 • WB: White balance camera control also for the selfie lens
 • HDR: Hdr camera like iPhone, suitable for city and twilight views at night
 • AEB: Auto exposure bracketing, similar to Sony and Nikon SLR camera, with RAW support
 • AFB: Automatic focus bracketing, Ideal for macro insect or plant and landscape photography, with RAW support

More HD Selfies and Natural Face Cam:

 • More HD selfies and daily snaps than the phone camera, HD Samsung smart camera app
 • Beauty camera 360 degrees around make you cam perfectly
 • Open camera & photo share in Line and Snapchat Camera
 • Supports using one cam and bicam to make professional photos and videos.
 • HD double take pro camera

Professional Photography:

 • A real halide camera with customizable flashlight
 • Adjust the slow shutter to achieve the long exposure photo and slow shutter focos video
 • Take low-light photos with a night mode camcorder
 • Capture kids and pets in motion
 • Take high-resolution plant pictures with a macro focus and 10x+ zoom in
 • High brightness dynamic range photos using HDR and AEB

Other features:
-Horizon Camera
-Reeflex Camera effect and slow shutter
-Self timer camera for burst
-GPS camera information
-Super cam corder
-Support camera +, camera 2, and Camera x function for Android
-HD dual camera
-More professional features is coming

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *