BALAQQAMA/HAQQISAA YEROO IMALAA /Motion Sicknes

Balaqqamni yeroo imalaa deemsa konkolataan, baaburaan, xiyyaraan, doonii fi kkf goonu hunda irratti mul’achu kan danda’u ta’ee imala san xumurre yeroo xiqqoon booda kan dhaabbatudha.

MALLATTOO

 • lollocccii ykn haqqisiisuu
 • dafqisiisuu/Hurkisiisuu
 • akka waan garaan guutamee namatti dhagahamuu
 • lafti namaan maruu
 • dadhabbii
 • mataa dhukkuubbi/bowwuun namatti dhagahamu danda’a.

KAUMSA
Ergaan qaama madaala keenya eegu (Keessa gurraa) bira gahuu fi ergaan ijji keenya argee dabarsuu ;hikkaa sammuun keenya itti kennun Waldhabuu irraa dhufa jedhamee yaadama. Innis otoo imala irra jirru tasa nu qunnamuu danda’a. Namaa namattii garaa gara.

WANTOOTA NAMATTI JABEESSAN

 • Ija keenyaan wontoota bakkee/ala dhihoo jiran hordofuu
 • Yeroo imalaa jiran dubbisuu
 • Haasa’aa deemuu
 • Mataa keenya sosochoosuu
 • Folii boba’aa
 • Folii sigaaraa
 • Karaan irra deemnu marama ta’uun
 • Tessoo gara duubaa irra ta’uun.
 • Garaa duwwaa ykn garmalee quufanii imaluu

ITTISA ISAA

 • Wontoota isa nutti jabeessuu danda’an kan armaan olitti eeraman kan foyyessuu ykn ballesssuu dandeenyu ballessuu/foyyessu.
 • Gara samii ykn waan fagoo dhaabbataa ta’e kallatii deemsa imalaa keenya irra jiran ilaala imalu. Yoo danda’ame rafuu.
 • Deemsa dura nyaata zayitiin ykn dhadhaan itti baay’ate, akkasumas alkoolii dhuguu dhabuu.
 • Deemsa dura nyaata hedduu/baay’isnee nyaachu dhabu, akkasumas Garaa duwwaa /utuu hin nyaatin imaluu dhabuu.
 • Hancaqee/Maastikaa alanchuu. Zinjibiloo fayyadamuu.
 • Haaluma danda’ameen waan isaa yaada imaluu dhabuu.
 • Loomii fi jinjibila fayyadamuu

Dabalataan qorichoota balaqqama kana hambisuuf kennaman/fudhataman kan otoo imala hin eegalin sa’a tokko ykn daqiiqaa 30 dura fudhataman waan jiraniif mana qorichatii fudhachuu.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *