Bulchiinsaa Magaala Roobeetti Zaytiin nyaataa liitiriin kumni 60 fi sukkaarri kuntaalli 95 to’atamuu ibsame.

Bulchiinsaa Magaala Roobeetti Zaytiin nyaataa liitiriin kumni 60 fi sukkaarri kuntaalli 95 to’atamuu ibsame.

Meeshaaleun kunneen seeraan ala manneen kuusaa 3 keessatti dhokfamanii turuu fi sakkatta’insa koree tasgabbii gabaa magaalichaan to’atamuu eerameera.

Mootummaan qaala’insa jireenyaa tasgabbeessuuf qaamolee rakkoo uumaa jiran irratti tarkaanfii fudhachuu eegaluu fi ummatan deeggaramee itti fufuu isaa ibseera.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *