Daa’ima ji’a 17 baatirii liqimsee lubbuun darbe

UK Iskootilanditti abbaan daa’ima ji’a 17 Hugh McMahon daa’imnisaa baatirii hamma ija ataraa geessu liqimsee akka du’e hime.

Jala bultii ayyaana du’aa ka’uu Yasuus Kiritoos irratti haadha warraa isaa waliin meeshaalee bitanii mana fidan keessa ture baatiriin sun.

Qophii ayyaanaaf asiifi achi otoo jedhanii, daa’imi isaanii arfaffaafi eegoon hundaa dugdaan lafarra ciisee hafuurri badaa fi biftisaa geeddaramaa otoo jiru arginee jedha abbaan.

Naasuudhaan ambulaansii waamanii erga hospitaala geessaniin booda oksijiiniij kennameefi.

Abbaan, ‘’akka nama balaan konkolaataa irra gahee dhiiga baayyetu isa keessaa yaa’e, hakiimonni dhiigni summaa’ee asiidiin guutame, eessaa akka dhufu hin barre ture,’’ jedha.

Qorannoo dabalataa hospitala Kuwiin Elizaabeet Hospitaala Yunivarsiitiitti taasifameen baatiriin hamma paawundi Ingilaand shan geessu onneesaa gubdeetti.

‘’Hakiimonni daa’imni baatirii kana liqimseeti jedhan, wal’aansa baqaqsanii wal’aanuu sa’atii 12 taasisanillee dhiigni dhaabachuu hin dandeenye,’’ jedhan.

Qonqoo isaa irraa qabee hanga onneesaatti waan gubateef kana booda ofiin nyaachuu hin danda’u kana malees sammuunsaa miidhameera nuun jedhan jedhe abbaan.

Kanaaf filannoon keenyi,’’maashina akka lubbuun turu isa gochaa jiru akka dhaabbtu gochuu dha,’’ jedha abbaan.

Maatiin rifeensa isaa filanii, qaama dhiqanii erga yeroo gaarii waliin dabarsaniin booda lubbuunsaa gaafa Mudde 26, lubbuun isaa darbe.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *