Dhaabbanni Teelee Safaricom biyya keenyatti bad haala miliyoona Tokyo qopheesse

Dhaabbanni Teelee safaricom jedhamu kan dhiheenya kana biyya keenyatti hojii eegaalaa jiru maamiloota haaraa horachuuf carraawwan badhaasa armaan gadii qopheessee jira.

 1. Carraa 1ffaa: badhaasa birrii miliyoona (1000000) tokko.
 2. Carraa 2ffaa bilbila iPhone 14 pro max 5
 3. Carraa 3ffaa bilbila Samsung S22 ultra 5
 4. Carraa 3ffaa bilbila Samsung Note 20 10
 5. Carraa 5ffaa Interneetii bilisaa kan waggaa 5
 6. Carraawwan xixiqqoo baay’eetu jiru waan ta’eef carraa kana ammuma itti fayyadamaa!

Badhaasa kana fudhachuuf tartiiba armaan gadii hordofaa!

 1. Fuula kanarraa eddoo ‘Install’ jedhu (barreeffama haalluu magariisaan barreeffame) tuqaa.
 2. Sana booda aappii dhaabbata safaricom argattu.
 3. Aappii kana keessatti maqaa keessanii fi eddoo jireenya keessan guuttuu.
 4. Sana dhaabbatichi lakkoofsa Carraaa keessanii isiniif erga.
 5. Yoo tartiibni armaan olii isiniif dhufuu dide irra deebi’aa yaalaa.

Safaricom Ethiopia & EthioTelecom Services in single App supporting 2 SIM Cards

App for Ethiopian Telecom users: EthioSafari (Safaricom + EthioTelecom)

App supports both telecom services givers in Ethiopia which are Safaricom Ethiopia and EthioTelecom. This makes the App one stop solution since it supports both telecom service providers in Ethiopia.

EthioSafari supports two SIM card options.

You can get the following services using this EthioSafari (Safaricom + EthioTelecom) App.

Recharging Balance quickly and easily , Let the user use their Phone Camera to read the card number and fill out their balance without having to read and write the hidden numbers manually

Checking balance in supper fast way, just by clicking on a button users can check for their current balance

Request call e back, by selecting contacts from their contact list the request can be sent without writing any number or USSD code

Money Transfer, just by selecting the contact and inputting how much to transfer on the transfer money interface and hitting the transfer button

All the above services work for both EthioTelecom and Safaricom SIM cards.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *