DHUKKUBSATOOTA SUKKAARAATIF NYAATA HAYYAMAMUU FI HIN HAYYAMAMNEE

Nyaata hayyamamuu

 • bu’aalee garbuu: – akaayi , qincee, bassoo, shurbaa, cuukoo, daabboo
 • nyaata dheedhii:- boloqqee , misira , baaqelaa, aatara , shumburaa , adanqaaree
 • kuduraa fi muduraalee:
  • salaxaa
  • goommana
  • kaarotii
  • dabaqula, zeeytuunaa , Qoosxaa , shifarraa , tiringoo, avookaado , loomii, zikuunii , fosoliyaa, qomxaaxxaa
 • bu’aalee horii ( beeyladaa)
  • aannan, foon diimaa , killee ( hanqaaquu

HAMMAA MURTAAYEEN KAN DHOOWWAMAN

 • qamadii fi bu’aalee qamadii:- daabboo, qincee , akaayii , mokoronii, paastaa , marqaa ( shuuroo)
 • nyaataalee hundee kan humna kennan ( carbohydrate ) :- dinnicha, qoochoo , bulla , hundee diimaa,
 • kudura fi muduraalee irraa:- Maangoo, muuzii, aananasii, burtukaana , paappayaa
 • nyaata dheedhii:- boqolloo, ruuza , qamadii

NYAATALEE GUUTUMMAAN DHOWWAMA

maarmalaataa , karameellaa, buskuuta , timira, shankoora , keekii, maastikaa , sukkaara, dammaa , mixaaxisa.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *