Dubartiin Tokko Durbummaa Qabaachuu fi Dhiisuu Ishii Akkamitti Beekna?


◉ Jaalalleen kee ani durbummaadhanan jira jettee sitti kakachuun ishii waan hin oolledha. Garuu osoo walqunnamtii saalaa hin goone haaluma salphaa ta’een dubartiin tokko durbummaa akka qabdu fi hin qabne adda baafachuu dandeessa.
➊ Gammadduu yoo taate : Yeroo ati waa’ee jireenya boruu itti haasoftu ishiinimmoo diddeetuma waanuma har’aa qofaan gammaddi taanan shakkisiisadha. Har’uma kana addunyaan ishii. Sababiin isaas walqunnamtii saalaa waan jalqabdeef hoormoonii gammachuuf ta’u oomishuu eegalteerti.


➋ Harma : Harmi dubartii durbummaa hin qabnee kan yeroo kamiirrayyuu ni jajjabaata. Yeroo ati kissing gochaa harkan immoo harma ishii sukkumtu kan danfitee miira keessa galuun ija dunuunfattu taanan intalli tun durbummaa waan qabdu hin se’u.


➌ Fiixee Harma : Dubartiin kana dura walqunnamtii saalaa yoo gootee jiraatte yoo ati fiixee harma ishii tuqxe miira keessa galti. Garuu durbummaan yoo jiraatte miira keessa hin galtu, ofirraa si darbatti. Yeroo ati caafii harma ishii akkuma biloonitti nanaanneesitu calliste si ilaallan dubartin tun muuxannoo walqunnamtii saalaa waan qabduuf durbummaa baayistee ishiirraa hin eeggatin.
➍ Dhangalaa’aa qaamaa saalaa : Dubartiin tokko yoo kana dura muuxannoo walqunnamtii saalaa qabdi taate yeroo ati kissing gootuu si harkatti danfite, yeroo harma sukkuumtu, qaamaa saalaa ishii faa tuutuqxu dhangala’aan dafee qaama saalaa ishii keessaa baay’inaan gadi nam’inaan durbummaa qabaachun ishii mallattoo gaaffii(???) jala jira.
➎ Qinxirii : Yeroo ati gaaraa kissing gochaa harka kee immoo kofa ishii jidduu seensiftee quba keetin yoo qinxirii ishii tuqxe kan miira keessa galtee omaa hin dubbanne taanan, quba keetin qinxirii ishee yoo ati gorogortu kan simmeetidhan si harkatti baqxu taanan jireenyi durbummaa ishii shakkisiisadha.
➏ Nafsaala : Kuni beekamaa waan ta’eef wal nama hin gaafachiisu. Yeroo ati quba kee afaan nafsaala ishiirra walii gadi oftu intalatti kan tolu taanan, yeroo ati quba kee itti geessitu qaamni saalaa ishii callisee quba kee gufuu tokko malee keessummeessa taanan garaa kee kutadhu mucayyoon tun durbummaa hin qabdu.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *