Durbee ciimtuu Oromoo bara kanaa SIIFAAN FIXAA HIIKAA, Barnoota herregaa 100 fidun seenaa hojjette.

Barattu Siifan Fixaa Hiikaa jedhamti. Mana barnoota bultii addaa Oromiyaa kan Abbaa Duulaa Gammadaan ijaarametti barachaa turte. Qorumsa bara darbe jechuun bara 2013 qoratamuuf ture sababoota adda addaan bara 2014 darbe. Eegaa Siifanis baruma kutaa 12 qoramte. Garuu waan nama ajaa’ibu barattuun tun seenaa hojjetamee hin beekne hojjette. Qabxii seensa Yunivarsiitii 700 irraa 639 galmeessiste. Kanuma caalaa immoo kan nama dinquu barnoota herreegaa 100 irraa 100 fidun seenaa addaa hojjette.

Siifan Fixaa qabxiileen isheen barnoota biraan 100 keessaa galmeessiste akka armaan gadiiti.

  • Bayolojii 94
  • Kemistirii 91
  • Siibikii 97
  • Afaan Ingilizii 78
  • Herreega 100
  • Fiiziksii 98
  • Aptitiyuudi 85

Barattuu Siifan Fixaan baga gammadde jechuu barbaanna! Maatii isheetinis baga gammaddan jenneerra. Oromoon hundi goota akkanaa qabaachuu keenyaaf baga gammanne.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *