Faayidaa Fayyummaa qullubbii adii nuuf qabu.

Faayidaa Fayyummaa qullubbii adii

 1. Dhibee biroonkaayitii cimaa ni fayyisa
 2. Dhibee asmiif
 3. Dhibee gogaa qaama keenyaaf
 4. Dhibee mar’ummaan keenyaaf
 5. Dhibee dhiitoo fi dhullaaf
 6. Dhibee kintaarootiif
 7. Dhibee buusaa qaamaaf
 8. Madaa ni qoorsa
 9. Dhabiinsa hirribaa ni hir’isa
 10. Qaamni keenya dhibee akka dandamatuuf
 11. Miira dhukkubbii ilkaanii ni hir’isa
 12. Dhibee shukkaaraa ni salphisa
 13. Fedhiin nyaata keenyaa akka dabaluuf ni gargaara
 14. Itituu dhiigaa ni hirrisa.
 15. Dafanii dulloomuu ni hir’isa
 16. Raammoo garaa keessaaf ni fayyada
 17. Qufaa daa’immanii adda hin citne ni fayyisa
 18. Nyaatni akka daakamu taasisa
 19. Babal’ina Kaanserii Piroostireetii ni dhorka
 20. Kaanserii harmaata fi buubbuu (anus) ni dhowwa
 21. Kaanserii hadhooftuu ni ittisa.
 22. Tatamsa’ina kaanserii kooleenii jedhamu ni dhowwa
 23. Seelii (Metabolism) ni dadammaqsa
 24. Dhibee Saal-qunnamtii (Trichomoniasis) ni fayyisa
 25. Madaa malaa makate ni fayyisa
 26. Dhibee sombaa(TB) ni yaala
 27. Dhibeewwan hargansuu waliin wal qabatan ni fayyisa
 28. Dhiibbaa dhiigaa ni hir’isa
 29. Hamma koolestroolii ni to’ata
 30. Dhibee ujummoo dhiigaa dhiphisu(Itirooskiliiroosis) ni faccisa
 31. Dhibee ijaa kaataaraaktii sababa umriin dhufu ni fayyisa
 32. Raammo garaacha yaaluuf. ..
  Itti fayyadama damma waliin fallaana tokko garaa duwwatti guyyatti al-tokkoo haga lamaa.
  Nyaata waliin.
  Kopaa ishee mura toko haga sadihi guyyatti al tokko.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *