FAAYIDAALEE BURTUKAANNI FAYYAA KEENYAAF QABU

  1. Dhukkuboota Onnee qolachuuf. Kunis kan taheef kaumsa dhibee onnee kan tahe isa 1ffaa sana; “dhiibbaa dhiigaa” too’achuuni.
  2. Istiirokii(Ujummoon dhiigaa gara Sammuu deemu cufamuu ykn Sammuu keessatti dhiiguu)
  3. Hir’ina dhiigaa hir’isu fa’af gahee guddaa taphata

4.Hamma Sukkaara dhiigaa keenya keessaa ni to’ata

5.Uumamuu Cirracha Kalee ni ittisa. Vitamin c waan qabuuf

6 .Dhukkuboota sirna haargansu hubaan kan akka Utaalloo irra dafnee akka fooyyinuuf heddu gargaara.

  1. Dhibee Kaanserii garaagaraaf fknf Kaanserii dhiigaa,keessattu yeroo Umrii daa’imumma (childhood leukemia), Mar’imman furdaa(Colorectal cancer) ittisuuf ni oola.
  2. Fayyummaa Gogaa, Lafee fi ilkaan keenyaaf hedduu gargaara.
  3. Bullaa’insa nyaataa si’eessuu irratti gahee guddaa taphata.
  4. Hamma Kollestroolii qaama keenya keessaa xiqqeessuu fi rakkoolee baay’achuu isaa waliin walqabatanii dhufan nurraa qolata.
  5. Dhiphina fi yaaddoo hamaaf akka hin saaxilamne gargaara.

12.Si’aa’inna fi Kakka’umsa namatti uumuuf

13.Madaan dafee akka fayyuuf ni gargaara .

  1. Dubartii Ulfaaf hedduu gargaara, kunis yeroo ulfaa vit.B9 (folate) kan jedhamu kan yeroo Ulfaa baayyee barbaachisuun waan badhaadheef rakkoo hir’inna isaatin haadha irra gahu kan armaan oliitii fi daa’ima irraa gahuu kan akka banaa tahuu duggugguruu lafee dugdaa(spina bifida) irraa qolata.

Yaadachiisa: Yeroon burtukaana itti nyaachuuf filatamaa tahe ciree irratti.

D

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *