FAYYUMMAA SHANKOORAA..

  • Jabina ilkaaniif ni tola.
  • Mi’eessituuu(catalyst) qaamaati.
  • Dhibee utaallootiif.
  • Dhibee afuuffee fincaaniif ni gargaara.
  • Dhibee sombaa ni hir’isa.
  • Fayyaa lafee keenyaafis ni tola.
  • Qulqullina ilkaaniif.
  • Keemikaalota qaama keenyaaf hin barbaachifne ni dhabamsiisa.
  • Goginsa fi ittansuu bobbaa nu mudatuuf illee ni tola.
  • Kanaafuu shonkoraa(aalaa) ykn sugarcane haa nyaannu.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *