GODAANNISA: Asoosama gabaabaa Dhaabaa wayyeessatiin

  • Barreessaan Dhaba Wayessa
  • Seenaa asoosama Afaan Oromoo keessatti bakka olaanaa kan qabu
  • Kan namni dubbise hunduu inni kaan imimmaan, inni kaan dafqa haqatu
  • Kitaaba waggoota baay’ee dura baraafi haala rakkisaa keessatti barreeffame
  • Kitaaba qulqulluufi ergaa jabaa qabu
  • Kan gabaarraa dhibee hunduu iyyaafatu….

Qabiyyee bal’ifatee, seenaa haaraas dabalatee bifa addaatiin qophaa’ee yeroo dhiyootti isin bira gahuuf jira!

Asii argadhaa!

Related Posts

3 thoughts on “GODAANNISA: Asoosama gabaabaa Dhaabaa wayyeessatiin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *