Raashiyaa Fi Yuukireen Waldhabdeen Isaanii Ijoon Maali?

Yuukireen Waadaa Kaaba Atilaantik ‘NATO’ fi Gamtaa Awurooppaa seenuuf ejannoo qabdu Raashiyaan balaaleffataa turte.

Ammatti Yuukireen ergamtuu biyyoota Lixaa akka taate fi haala kamiinuu biyya sirrii ta’uu hin dandeessu jechuun Puutin qeeqan. Fedhiin ijoon Puutin immoo Yuukireen ‘NATO‘ tti akka hin dabalamne biyyoonni Lixaa wabiii ta’uusaanii agarsiisuu qabu jedhan.

Biyyi qaama Gamtaa Sooviyeet durii turte Yuukireen, Raashiyaaa waliin hariiroo hawaasummaafi aadaa cimaa qabu. Bara 2014 Raashiyaan erga Yuukireen weerartee garuu hariiroon isaanii laafe. Bara 2014 gara jalqabaatti michuu Raashiyaa kan turte Yuukireen, Pirezadantiin biyyattii aangoorraa erga bu’anii booda Raashiyaan haleellaa raawwatte. Sana booda waraana Baha biyyattii gaggeeffamee namoonni 14,000 du’aniiru.

Ummanni Doonesk fi Luhaansaak namoota deeggarsa Raashiyaa qabaniin bulaa turan. Naannoleen lamaan Yuukireen irraa walaba ta’an beekamtii Raashiyaa argachuun isaaniimmoo loltoonni Raashiyaa yeroo jalqabaatiif naannicha akka qubatan gochuun alatti maandheewwan waraanaa Raashiyaan akka ijaartuuf karra bana.

Akkaata waliigaltee nageenyaa Miniskitti, idddowwaan finciltoonni to’atan lamaan qaama Yuukireen ta’uun fayidaa addaa qabanitu eegamaafi ture. Ejjannoo Puutiin tarkaanfiiwwan kana ni ittisa.

Hunda caala waanti yaaddeessa ta’emmoo mootummaan iddoowwan finciltoonni to’atan lamaan qofa otoo hin taane guutummaa naannoolee Doonesk fi Luhaansaak Yuukireen jala jiranii Raashiyaan guutummaatti dhuunfachuu barbaaddi.

Nuti beekamtii kennineefi jirra, Kunis hundeeffamuu isaanii sadoota agarsiisaniif beekamtii kennuu keenya jechuudha,’’ jedhan Puutin.

Yuukiren karaa bahaatiin ‘’yakka duguuggaa sanyii raawwattee’’ himannaan jedhu dhara jechuun Raashiyaan waraanaaf erga qophooftee bulbulteetti.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *