TikTok Meeqa Kaffala?

TikTok waltajjii viidiyoo qoodu qofa irraa gara filannoo hojii bu’aa guddaa argamsiisu namoota hedduutti guddateera. Irra caalaa badhaadhina fi qabiyyee adda addaa irraa kan ka’e fayyadamtoota hedduu horateera. Giddu galeessaan namoonni guyyaatti naannoo daqiiqaa 68 TikTok irratti dabarsu. Kanarraa ka’uun TikTok karaa itti uumamtoonni qabiyyee qabiyyee waltajjii irratti uumuu fi qooddatan jajjabeessan barbaada. Akka tilmaamaatti, TikToker viidiyoo nama hawwatu qoodu ulaagaa baay’ee irratti hundaa’uun ilaalcha 1000 keessaa saantima 2 hanga 4 argata. Barreeffamni kun karaalee adda addaa maallaqa karaa TikTok argachuu dandeessan ni bana.

Related Posts