WAA’EE JAALALAA IRRATTI JECHOOTA HAYYOOTAA MIMMIDHAGOO

 1. “Daraaraan jireenyi irraa damma qopheeffatu JAALALA jedhama. Jechuun, jaalalli jireenyaaf madda dammaati!” (Victor Hugo)
 2. “Jaalala baruu kan dandeenyu jaallachuudhaan qofa ( Iris Murdoch)
 3. “Jaalallee keetiin akkas jedhiin: Nuyi baalawwan damee tokkooti, daraaraawwan ooyruu tokkooti, copha/bishaan Galaana tokkooti!” (Lacordaire)
 4. “Waanan bareedduu/daa ta’eef na jaallattemoo waan na jaallatteefan sitti bareede?” Oscar Hammerstein II)
 5. “Uumamuu gaa’ela gammachuu fi nagaa hin qabneetiif sababni guddaan rakkoo jaalalaa osoo hin taane rakkoo walitti dhufeenya uumuuti!”
 6. “Jaallachuufis ta’ee jaallatamuun dura of ta’ii argami! aangoo guddaan ati qabdu of ta’uudha. Maalif yoo jette, homtuu si ta’uu hin danda’u!”
 7. “Mallattoon jaalala jalqabaa (Foonqaan) dargaggeessa tokko irratti mul’tu ofitti amanamummaa dhabuu yemmuu ta’u kan shamarranii ammoo ofitti amanamummaa guddaa horachuudha.” (The firs symptom of love in a young man is timidity, in a girl boldness) (Victor Hugo)
 8. “Hariiroo jaalalaa keessattis ta’ee qixa kamittuu yartuun dhiifama gochuu hin dandeessu, dhiifama gochuun amala nama jabaati!” (Mahtma Gandhi)
 9. “Seenaan jaalalaa inni dhugaan dhuma/xumura hin qabu.” (Rickard Batch)
 10. “Hundumaa jaalladhu, garuu muraasa amani (William Shakespeare)
 11. “Hariiroo Jaalalaa keessattis ta’ee qixa kamittuu dhiifama gochuu jechuun nama si yakke sana mana hidhaatii baaftee kaatee hidhamee kan ture si’i akka ta’e beekuudha! Jechuun, dhiifama hin gootu taanaan hidhamtee jirta dafii bilisa of baasikaa!” (Louis B. Smedes)
 12. “Jaalalli gubaa akka giimii abiddaati eega naan jettanii, jaalalli keessan dukkana keessatti haa ifu, warra kaaniifis fakkeenya gaarii ta’aa!” (Jane Austen)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *