Wantoota wayita ulfaa fi da’umsa booda dhorkaman.

 1. Nyaataa hin bilchaannee fi foon dheedhii nyaachuu.
 2. Dhugaatii alkoolii dhuguu fi tamboo xuuxuu.
 3. Hojjii humnaa olii hojjechuu.
 4. Nyaata altakkaattti baay’isanii nyaachuu.
 5. Nyaaataa booda gadi jedhanii hojii hojjachhuu.
 6. Yeroo ulfaa torban 24 (ji’a 6) booda dugdaan ciisuu.
 7. Kophee koomeen isaa ol-ka’aa godhachuu.
 8. Wayita ulfaa erga bishaan gubbee fi dhigni dhangala’ee quunnamtii saalaa raawwachuu.
 9. Hordoffii wayita ulfaa addaan kutuu,
  gorsaa fi yaala ogeessi fayyaa wayita ulfaa, da’umsaa fi da’umsa booda isaani kenu fudhachuu dhiisuu.
 10. Da’umsaa booda yeroo dheeraaf sireerra ciisanii turuu.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *