Barsiisaan barattootasaa shamarranii 13 gudeede hidhaa umurii guutuun adabame

Manni murtii Indoneezhiyaa, abbaa qabeenyaa fi barsiisaa mana barumsaa bultii addaa (Boarding School) barattoota isaa shamarranii 13 gudeede hidhaa umurii guutuun adabe.

Herry Wirawan barattoota shamarranii umuriinsaanii waggaa 11 hanga 16 gidduu jiru gudeeduunsaa wayita bara darbe dhagahamu, lammiilee Indoneezhiyaa akkaan rifaasise.

Barsiisaa amantii ta’uunis kan tajaajilaa ture Wirawan, barattoota bara 2016 irraa eegalee gudeedaa ture kunneen keessaa saddeet ulfeesseera, ijoollee sagalis irraa horateera.

Abbootiin seeraa manni murtii nama kana akka du’aan adabu dhiibbaa gochaa turan.

Manni murtii bulchiinsa Bandung garuu Kibxata kaleessaa ga’eessa umurii waggaa 36 kanarratti hidhaa umurii guutuu mure.

Namni kun keemikaalaan kolaafamuu (tumamuu) akka lamuu dhala hin godhannu ta’uu qaba jechuun kan abbootiin seeraa gaafatanis kuffiseera manni murtii.

Yakki gudeeddii namni kun waggootaaf raawwataa ture yeroo dheeraa booda Caamsaa bara darbee barame, kunis wayita haati tokko intalli ishee nama kana biratti barattu ulfaa’uu bartetti ture.

Manni murtii, Wirawan namni jedhamu erga bara 2016 bulchiinsa West Java magaalaa Bandung keessatti mana barumsaa bultii addaa (Boarding School) kan barattoonni Islaamaa itti baratan banee as yakka gudeeddii inni shamarran irratti raawwataa ture ilaaleera.

Wirawan barattoota harka qalleeyyiif carraa barnoota tolaa fi faayidaalee kaan kennuun fedhii saal-quunnamtiif walitti qabataa ture jechuun abbootiin seeraa miidiyaa biyyattiitti himan.

Barattoonni kunneen maatiisaaniirraa adda ba’anii yakki irratti raawwatamaa ture kan jedhe manni murtii kunimmoo yakka dabalataati jedheera.

Barattoonni erga mana barumsaa kana seenanii booda bilbilli irraa fuudhama, maatii bira kan deeman waggaatti yeroo tokko qofa.

Abbootiin seeraa nama kanarratti adabbiiwwan jajjaboom akka du’aan adabuu, keemikaalaan kolaasuu, akkasumas maallaqa doolaara 21,000 miidhamtootaaf beenyaa akka kaffalu itti muramuu qaba jedhanii falmaa turan.

Mootummaan Indoneezhiyaa tokko tokkoo miidhamtootaaf doolaara 5,945 kaffaluuf akka jedhu himeera.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *