BUBUQQA’U RIFEENSAA MAALTU FIDA?

Rifeensi agarsiiftu bareedinna keessaa isa tokkoo keessattuu dubartootaaf .

Guyyaa guyyaan rifeensi lakkoofsan 50-100 ta’u , nama tokko irraa ni buqqa’aa ,garuu haaraawaan waan bakka buufamaniif rakkoo hin fidu.

Rakkoon kan dhufu yoo kan buqqa’uu fi kan margu wal simachuu baatedhaa.

SABABOOTA NAMA SAAXILAN

 • Seena maatii ykn kan dhaalan dhufuu/ hereditary :- dhibbantaa guddaa kan qabatuu fi yeroo baayyee rakkoon kun gama abbaatin ykn haadhatiin kan jiraatu ta’e rifeensi suuta suutan akkuma umriin dabalaa deemun haphachaa ykn mola’aa deemaa
 • Sababa garagaraatiin hormooniin qaama jijjiiramuu, fknf yeroo ulfaa, dhaabbachuu marsaa laguu, rakkoo xannacha taayirooyidii fi kkf
 • Dhibeewwan garagaraa kan rifeensa keenya miidhan, fknf kan infeekshiinii akka faangasii,baakteriyaafa’an dhufan
 • Qorichoota tokko tokko ,kan dhukkuboota biroof kennaman fknf kan dhibee onnee , olka’uu dhiibbaa dhiigaa ,sukkaaraa kaanserii , dhippinna fi kkf fudhataman
 • Hanqina nyaata madaalawaa ta’ee
 • yaalaa calaqqee mataadhaf fayyadamuu/ radiation therapy
 • yaaddoo fi dhippinna baayyeehamaa ta’ee
 • haala tolfannaasirreeffannaa rifeensaa tokko tokko / hair style , waan nama qabuun mataa hidhachuu koophii yeroo baayyee keewwachuu ,haalluu rifeensaa kan keemikaalota akka ammoniyaa , peroxide fa’a of keessaa qaban dibachuu
 • Tamboo aarsuu

AKKAMITTI OF GARGAARUU DANDEENYAA

 • Nyaata madaalawaa, keessattu pirootiiniin ( hanqaaquu, atara, baaqeelaa, qurxummii, oocholonii fi kkf ) vaayitaaminii A,B,C ( kaarootii, qaaraa, moosee, burtukaana,papaya fi kkf ) badhaadhan sorachuu.
 • yeroo yeroo dhaan rifeensa ofii qulqulleeffachuu ( torbanitti guyyaa 3-4) ammaas shampoo fi filaa ilkaan babaldhaa qabu fayyadamuu .
 • Rifeensa yeroo sirreeffannu haala ykn style rifeensa keenya harkisuu fi dhiibbaa uumu fayyadamuu dhiisuu
 • wanta nama qabu/ dhippaea ta’e mataatti godhachuu dhiisuu.
 • Haalluu rifeensaa isaa keemikaalota armaan olitti jenne qabu fayyadamuu dhisuu.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *