Bubuqqa’uu rifeensa mataa (Alopecia) maaltu fiduu danda’aa?

  1. Fangasii buqqee mataa hubu (Tinea capitis).
  2. Sirni dhukkuba qaama keenyarraa ittisu ykn maadinummaan (Immunity) keenya nutti deebi’uun rifeensa nurraa buqqisuu danda’a (Alopecia
    areata’)
  3. Miidhama rifeensa mataa irra ga’uun (fkn:- ho’a guddaa, keemikaalota garagaraa dibachuu, humnaan harkifamuu/micciiramuu rifeensa mataa).
  4. Mallattoolee dhukkuba biraa keessaa tokko ta’ee mul’achuu danda’a (fkn:- Dhibee xannacha, Taayirooyidii, hir’ina Pirootiinii fi Aayiranii).
  5. Miidhaa qoricha fudhatamu biraan dhufu (drug side effects), kanneen akka qorichoota farra kaanserii.
  6. Dhalootaan kan namaaf kenname, yeroo umuriin dabalaa adeemu (dhiiraaf) rifeensi mataa haphachaa fi dhumaa adeemuu.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *