CABA/CABUU QAAMA SAALAA DHIIRAA

broken banana in hand


. Gaffii qaamni saalaa dhiiraa cabuu nii danda’aa!?
Eeyyee nii danda’a! Kunis kan uumamuu danda’u, qaamni saalaa dhiiraa yeroo fedhii salaatiif kaka’ee jedhutti humni gar-maleen yoo irratti dabalame yookiin haalli quunnamtii saalaa itti raawwatan sun ba’aa dabalataa yoo qaama saalaa irratti uume, cabuu nii danda’a!
. Yeroo cabus sagalee dhageesisuu irratti dabalataan dhukkubbii, dhiita’uu fi bocaan dabuu nii qabaata! Kanaaf of-eeggannaan gaafa qaamni saalaa fedhiidhaaf kaka’u godhamuu qabuufi gaafa quunnamtii saalaa raawwatan godhamuu qabu haalan taasifamuu qaba!!
Ofii Eggannoo Ciimsu Qabdani warri dhiiraa.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *