Dhibee Kintaarotii/baasur maaltu namatti fida? Yaallisaa maali?

Kintaarotii ykn baasuur sababa dhiita’uu hidda dhiigaa naannoo buubbuu fi munneettii argaman irraan kan ka’e kan dhufudha.

Mallattoon dhibee kintaarotii maalidha?

 • Miira dhukkubbii/hoosisuu ykn gubaatii naannoo munnee
 • Dhiita naannoo munnee fi buubbuu
 • Yeroo sagaraa taahan dhiiti xiqqooo gadi bahuu ykn dhiiguu

Wantooti kintaarotiif namatti fida ?

 • baayyeeen sababa dhiibbaaan dhiigaa naannoo hudduu fi munnee jiranii dabaluurraa kan ka’e kan dhufan yoo ta’u wantootni kanaaf nu saaxilanis
 • Yeroo mana fincaanii ykn boolii dhaqan baayyee hittanuu
 • Yeroo dheeraaf mana fincaaniirra taa’aa turuu
 • Ulfaatina qaamaa garmalee
 • Yeroo ulfaa
 • Nyaatawwan faayiberii xiqqaa qaban kan googinnsa garaa fidan soorachuu
 • Meeshaawwann ulfaatoo tahan yeroo baayyee baachuu
 • Garaa kaasaa fi googinsa garaa yeroo dheeraa
 • Yeroo dheeraaf taa’aa turuu

Kintaarotii ykn baasuur akkamitti ofirraa dhorkuu dandeenya?

 • Nyaatawwan faayibarii olkahaa qaba kanneen akka nyaata fuduraaf muduraa akkasumas nyaata calla ta’an baay’inaan fayyadamuu
 • Bishaan baayinaan dhuguu. Namni tokko guyyaatti bishaan burcuqqoo 6-8 dhuguu qaba. Kunis sagaraa bahu laaffateef baay’inaan akka ba’u gochuun hittanuu garmalee fi gogiinsa garaagaraa nurraa dhorkuu danda’a
 • Yeroo mana fincaanii teessan hafuura keessan addaan kutuun baayyee hittanuun dhiibbaa ujummoo dhiigaa naannoo munneerra jiranii waan ol kaasuuf gocha akkasiirraa of qusachuu
 • Akkuma miirri sagaraa taa’uu isinitti dhufetti mana fincaanii deemuu. Sababni isaas sagaraan mar’ummaan keessa yoo ture ni gogaa waan ta’eef

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *