Dhiirri yeroo jalqabaaf walqunnamtii saalaa yoo godhu maaltu isa qunnama?

Dhiirri yeroo jalqabaaf walqunnamtii saalaa yommuu raawwatu yeroo baay’ee rakkoon fedhii isaa dafee xumuruu isa muudachu danda’a, san boodas rakkoon kun sodaa hin taaneef isa saaxiluun, rakkoo wal fakkataan fuulduratti isa qunnamuu danda’a, wanti beekkamuu qabu garuu:-

  • Rakkoon kun yeroon booda fooyya’uu akka danda’u.
  • Rakkoon guyyaa tokko nama muudate yeroo hunda irra deddeebi’ee nama muudata jechuu miti, fknf har’a hirriibni yoo si dide borus si dida jechuu miti kanaaf kunis akkasuma jechudha.
  • Rakkoon kun nama san qofa akka hin taanee fi namoota hedduu akka muudachuu danda’u.
  • Rakkoo kanaaf harka caalatti kan nama saaxilu sodaa fi yaaddoo waa’ee isaa ta’u fi kkf

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *