Dhukkubootani HANTUUTA irraan nama qaban maal faadha?

  1. Rat bite fever: Ciniinnaa yokaan hanqooquu hantuutaa fi akkasumas hantuuta duute harkaan tuquudhaan kan namatti dhufu dhukkuba baakteeriyaan nama qabudha.
  2. Leptospirosis: Baakteeriyaan kan dhufuu fi nyaata fincaaniif bobbaa hantuutaan faalame nyaachuudhaan akkasumas waltutuqqaa bishaanii fi waantoota biroo hantuuta kanaan waltuqaniin kan darbudha.
  3. Plague: Kunis dhukkuba baakteriyaan dhufuu fi tafkii hantuuta ciniintee nama ciniintuu fi kallattumaan hantuutaan illee kan darbudha.
  4. Salmonellosis: Nyaataa fi dhugaatii bobbaa hantuuta kanaan faalameen kan darbuufi kunis baakteeriyaan kan dhufudha.
  5. Hanta virus polmunary syndrome: Dhukkuba vaayiresiidhaan dhufu kan ta’ee fi dhukkee bakka hantuutni itti fincoofte yokaan bobbaate irraa ka’uun yokaan kallattiidhumaan hantuuta tuquudhaan kan darbudha.
  6. Hemorragic fever with renal syndrome: Kunis vaayirasiidhumaan ka darbuufii tuttuuqqaa, ciniinnaa hantuutaa, bobbaa fi fincaan hantuutaa fi nama irraa namatti illee kan darbudha.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *