FAAYDAA DAMMAA FI ITTII FAYYADAMA ISAA!!. (HONEY)

 • Madaa qoorsuuf.
 • Carraa maseenummaa ni hir’isa , Qullubbii adii waliin makuun ganama garaa duwwaatti fallaana tokko nyaadha.
 • Umrii ni dheeressa, jechuun fayyaleesuumma qamaan tuuru dandeessu, ganama ganama garaa duwwaatti fallaana 1 hamma 3 fayyadamaa. .
 • Hirriba gahaa rafuuf, halkaan halkaan nyatuun raafuu..
 • Utaalloo irraa dafnee fooyya’uuf, garaa duwwaatti fallaana 2 >3 ol fayyadamtu.
 • Keemikaalota qaama keessatti summii ta’an dhabamsiisuuf.
 • Dadhabbii akka malee ni hir’isa.
 • Dhukkubbii ilkaaniif.
 • Kaanserii lafee fi garaachaaf.
 • Dhukkuba lafee ni hir’isa.
 • Finniisa nurraa qulqulleessa, nyaachuu fi dibachuun loomiwaliin makaa dibaadha sa’aati 2 ergaa turtaan dhiqachuu qabduu..
 • Dhukkubbii maashaa fi buusaawwanii ni hir’isa.
 • Cholesterol hamaa hir’isa.
 • Ulfaatina qaamaa akka malee ni hir’isa.
 • Foolii badaa afaanii nurraa qolata.
 • Dandeettii dhukkuba ofirraa ittisuu qaamaa ni dabala.
 • Madda annisaa ti.
 • Dhibee onneefis ni tola.
 • Dhibee asmii fi saaynasiif, absuddaa (xuqur-asmuudi) waliin makaa ganama fi galgala gara duwwaatti fallaana tokko tokko nyaadha hamma fayyitaniitti ittii fufaa.
 • Dafanii molachuu nurraa ittisa, zeeyti qobboo fallaana tokko fi hanqaaqu waliin makaa torbaniitti guyyaa 2 hamma 3 ittii diibduu.
 • Rakkiina salqunnaamti irrisuuf, osoo salqunnaamti hin rawwatiin durattii nyachuun daqiiqa 20 >30 turtaani fayyadamuun baayyee gargaara. Hubachiisa Dammii faydaalee kanneen irraa argachuuf yoo xinnaate guyyaatti damma fal’aana (maanaka) 1 hamma 3 nyachuun faydaalee kana caalu argaachu nii dandeessuu.

Garuu damma ergaa sorattanii bishaan, shayi fi dhagala’a kamuu hamma daqiiqa 30 duraatti hin dhugiinaa!

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *