Faayidaa Qaccee( Fiixee) Qaaraa

 • vaaytaaminoota kanneen akka A,B complex,fi C tiin kan badhaadheedha.
 • infilaameeshina(kulkula) fi dhukkubbii hir’isuuf ni gargaara.
 • Dhibee asmii ni fooyyessa.
 • carraa dhibee onnee ni hir’isa.
 • mar’imaan furdaa keessatti lubbu qabeeyyiin xixiqqoon akka malee akka wal hin horreef ni gargaara.
 • carraa kaanserii mar’imaan furdaatiin qabamuu ni hir’isa.
 • madiinummaa qaamaatiif barbaachisaadha.
 • Jajjabina lafee fi ilkaaniitiif gaariidha.
 • Fayyaa gogaa fi rifeensaatiif gaariidha.
 • infeekshiinii gogaa ni hir’isa.
 • bubuqqa’uu rifeensaa hir’isuu fi rifeensi dafee dafee akka guddatuuf ni fayyeda.Kana malees faaydaa hedduu qaba fayyedamaa.
 • Gariin jechaa hiikuutti waan nu rakkiseef akkasumatti fudhanne.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *