Godina Wallagga Lixaa Aanaa Gimbiitti balaa tiraafikaa guyyaa har’aa lubbuun namoota 13 darbeera.

Balaan kun Aanaa Gimbii Ganda Malkaa Gaasii iddoo addaa malkaa hoolaa jedhamutti kan qaqqabee ta’u ibsameera.

Balicha konkolaataan fe’umsaa lakkoofsi gabatee isaa 3 ETAO7550 ta’e, Konkolaataa deddeebisa uummataa Ayiruufii Lakkoofsa gabatee 54256 OR irra bahuun qaqqabsiisuu Qindeessaa Tiraafikaa Aanaa Gimbii Saajin Dirribaa Shaanqoo himaniiru.

Ka’umsi balaa kanaa rakkoo ga’umsaa konkolaachisaa konkolaataa fe’umsaatin ta’uu Saajin Dirribaan himaniiru.

Konkolaachistoonni hawaasa balaaf saaxiluu irraa of qusachuuf gahumsaa qabaniin ariitii fi saffisa garmalee irraa of qusachuun naamusaan konkolaachisu akka qaban dhaamuu ragaan kominikeeshinii godinichaarra argame ni muul’dhisa.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *