Guyyaa 21 qofa keessatti qaama keessan ispoortiin gahaa taasisuuf teknolojii isin fayyadu

Sochii qaamaa Manaa bu’a qabeessa ta’e ijaarsa maashaa saffisaa – meeshaa malee.

MEESHAAN HIN BARBAACHISU, MAASAA IJAARUU FI QAAMA KEESSAN MANAA KEESSATTI TONE GODHAA!
Maashaalee ijaaruu, toned ta’uu fi fit ta’uu barbaadduu? Qaama keessan tone fi cimsuuf Home Workout for Men – Bodybuilding App tiin kan kennamu eroobikii yaalaa, meeshaa tokkollee osoo hin barbaachisin mana keessatti six pack abs argadhaa.

Appichi gareewwan maashaalee adda addaatiif sochii qaamaa guyyaa guyyaa ni kenna. Sochii qaamaa tokkoon tokkoon kutaa qaamaa sadarkaa 21tti qophaa’eera. Sadarkaa tokkoon tokkoon jalatti barmaatilee sochii qaamaa kee dhuunfachuu dandeessa.

Appiin Home Workout for Men – Bodybuilding jedhamu gareewwan maashaalee gurguddoo 5 irratti xiyyeeffata. fkn: 1.1.

 • Sochii qaamaa harkaa
 • Sochii qaamaa garaa
 • Sochii qaamaa abs
 • Sochii qaamaa miila
 • Sochii qaamaa garbaa & dugdaa

Tokkoon tokkoon shaakala sochii qaamaa fi qajeelfama viidiyoo akkasumas qajeelfama bal’aa bifa sirrii ta’een raawwachuu fi bu’aa ajaa’ibaa argachuuf si gargaaru waliin dhufa. fkn: 1.1.

 • CRUNCHES jedhamuun beekama
 • JAAKKAA UTAA’UU
 • PUSH-UPS jedhamuun beekama
 • PILAANII
 • SOMBA
 • SQUATS jedhamuun beekama
 • SIT-UPS jedhamuun beekama

Shaakala hunduu ogeessotaan kan qophaa’an yoo ta’u, bu’a qabeessa ta’uun isaanii saayinsawaan mirkanaa’eera. Mana jireenyaa deemuun hin barbaachisu, leenjisaas hin barbaachisu. Home Workout for Men – Bodybuilding App leenjisaa dhuunfaa keessanii yoo ta’u, mana keessatti maashaalee ijaaruu fi ulfaatina qaamaa hir’isuuf isin gargaara. Warra garaa bocame, harka cimaa fi six pack abs barbaadaniif garuu yeroo muraasaaf gara mana jireenyaa deeman baayyee mijataadha.

Ciminni sochii qaamaa tartiibaan dabalaa deema. Leenjisaan dhuunfaa kee yoo xiqqaate torbanitti guyyaa 3 sochii qaamaa akka gootu yaada kenna bu’aa fooyya’aa argachuuf. Adeemsa qaama ijaaruu keessatti of jajjabeessuudhaaf galma torbanitti kaa’uu dandeessa.

Appii sochii qaamaa manaa ijaarsa qaamaa bu’a qabeessa ta’een, guyyaatti daqiiqaa muraasa qofa dabarsuudhaan, maashaalee ijaaruu, qalla’uu fi meeshaa malee mana keessatti toned ta’uu dandeessa. Toned arms, sculpted chest, six pack abs, kun hundinuu kana booda abjuu miti hanga sochii qaamaa manaa qaama ijaaruu keenyaatti maxxantee sochii qaamaa amala gootutti.

Amaloota
*Sochii qaamaa sadarkaa 21 qaama ijaaruuf
*Leenjii sarkiyuutii cimina maashaalee fooyyessuuf
*Maashaalee ijaaruu, ulfaatina qaamaa hir’isuu fi toned ta’uu
*Yaadachiisa sochii qaamaa keessan haala barbaadamuun mijeessaa
*Barmaatilee sochii qaamaa keessan haala barbaadamuun mijeessaa
*Adeemsa leenjii ofumaan galmeessa
*Adeemsa ulfaatina kee chaartiidhaan hordofa
*Qajeelfamoota animeeshinii fi viidiyoo, qajeelfama bal’aa

Mana Keessatti Sochii Qaamaa Gochuu
Guyyaatti daqiiqaa muraasa fudhachuun sochii qaamaa mana keessatti goonu waliin maashaalee ijaaruu. Meeshaan hin barbaachisu, ulfaatina qaama kee qofa fayyadamuun mana keessatti sochii qaamaa gochuu.

Home Workout Meeshaa Hin Qabu
Appii sochii qaamaa manaa kana bakka barbaaddetti fayyadamuu dandeessa, sababiin isaas sochii qaamaa manaa kun hundi meeshaa hin barbaachisu.

Appii Qaama Ijaaruu
Appii qaama namaa guddisuu barbaadaa jirtuu? App qaama ijaaruu quufa hin qabduu? Appii ijaarsa maashaa keenya yaalaa! Appiin maashaa ijaaruu kun sochii qaamaa ijaarsa maashaa bu’a qabeessa ta’e qaba, sochii qaamaa ijaarsa maashaa hundi ogeessaan kan qophaa’edha.

App Leenjii Ciminaa
Appii maashaa ijaaruu qofa osoo hin taane, appii leenjii humnaa ti. Yoo ammallee sochii qaamaa ijaarsa maashaa, appii ijaarsa maashaa ykn appii leenjii humnaa barbaaddan, appii ijaarsa maashaa kun appii ijaarsa maashaa keessaa isa hunda caaludha.

Sochii Qaamaa Manaa Dhiiraaf
Dhiirotaaf sochii qaamaa manaa bu’a qabeessa ta’e barbaadduu? Dhiironni mana keessatti sochii qaamaa akka godhaniif sochii qaamaa manaa adda addaa ni kennina. Sochii qaamaa manaa dhiirotaaf taasifamu yeroo gabaabaa keessatti six pack abs argachuuf akka si gargaaru mirkanaa’eera. Sochii qaamaa manaa dhiirotaaf ta’u kan siif mijatu ni argatta.

Effective Home Workouts for fast muscle building – without equipment.

NO EQUIPMENT NEEDED, BUILD MUSCLES AND TONE YOUR BODY AT HOME!
Want to build muscles, get toned and stay fit? Try aerobic routines provided by Home Workout for Men – Bodybuilding App to tone and strengthen your body, and get six pack abs at home without needing any equipment.

The app provides daily workout routines for different muscle groups. Workouts for each body part are designed into 21 levels. You can customize your workout routines under each level.

The Home Workout for Men – Bodybuilding App focuses on 5 major muscle groups. eg:

 • Arms workouts
 • Chest workouts
 • Abs workouts
 • Legs workouts
 • Shoulders & back workouts

Each exercise comes with animations and video guidance as well as detailed instructions to help you perform in the right form and get amazing results. eg:

 • CRUNCHES
 • JUMPING JACKS
 • PUSH-UPS
 • PLANK
 • LUNGES
 • SQUATS
 • SIT-UPS

All the exercises are designed by experts to ensure they’re scientifically-proven to be effective. No need to go to the gym, and no need for a coach. Home Workout for Men – Bodybuilding App is your personal trainer to help you build muscles and lose weight at home. Very suitable for those who desire a sculpted chest, strong arms and six pack abs but rarely go to the gym.

Exercise intensity increases step by step. Your personal trainer suggests you exercise at least 3 days a week for a better result. You can set weekly goals for self-encouragement in the course of bodybuilding.

With the most effective bodybuilding home workout app, spending just a few minutes a day, you can build muscles, get lean and get toned without equipment at home. Toned arms, sculpted chest, six pack abs, all these are no longer a dream as long as you stick with our bodybuilding home workouts and make exercise a habit.

Features
*21 levels of workouts for bodybuilding
*Circuit training for improving muscle strength
*Build muscles, lose weight and get toned
*Customize your workout reminders
*Customize your workout routines
*Records training progress automatically
*Tracks your weight trends with charts
*Animation and video guides, detailed instructions

Workout at Home
Take a few minutes a day to build muscles with our workout at home. No equipment needed, just use your bodyweight to workout at home.

Home Workout No Equipment
You can use this home workout app anywhere, because all of these home workout no equipment needed.

Bodybuilding App
Looking for a bodybuilding app? No satisfied bodybuilding app? Try our build muscle app! This build muscle app has effective muscle building workout, and all muscle building workout is designed by expert.

Strength Training App
It’s not only just a build muscle app, but also a strength training app. If you are still looking for muscle building workout, muscle building apps or strength training app, this muscle building apps is the best one you can find among the muscle building apps.

Home Workouts for Men
Want effective home workouts for men? We provide different home workouts for men to workout at home. The home workout for men is proven to help you get six pack abs in a short time. You’ll find the home workout for men that most suitable for you. Try our home workout for men now!

Fat Burning Workouts & Hiit Workouts
The best fat burning workouts & hiit workouts for better body shape. Burn calories with fat burning workouts, and combine with hiit workouts to get the best results.

Fitness Coach
All workouts are designed by professional fitness coach. Workout guide through the exercise, just like having a personal fitness coach in your pocket!

Workout Apps
Looking for workout apps and home workout for men? No satisfied workout apps and home workout for men? Try the best body building app – home workout for men! With our body building app, you will get a better body shape fast. This body building app is definitely your best choice!

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *