Haphachuu Rifeensaa Akkamiin Ittisuu Dandeenya?

 1. Nyaata Pirootina ga’aa ofkeessaa qaban nyaachuu (fnkf ocholoonii (loozii), baaqelaa, hanqaaquu fi fkkf). Kunis
  rifeensi keenya qabiyyee nyaataa pirootina irraa waan oomishamuufi. Namoonni (Keessumaa daa’imman) hir’ina
  nyaata pirootinaa qaban rifeensi isaanii halluu gurraacha ni dhaba, ni diimata, salphaattis buqqa’a.
 2. Dhiphina sammuu (stress) haga danda’ame ofirraa fageessuu.
 3. Makaa viitaminootaa, mineraalotaa fi qabiyyeewwan biroo kan guddina rifeensaaf barbaachisan kan oomishamanii gurguraman fayyadamuu.
 4. Hir’iba ga’aa rafuu (Guyyaatti sa’aa 6 haga 8)
 5. Nyaata sirrii hin taane akka coomaa fi sukkaarri itti baay’ate baay’isanii soraachuu dhiisuu.
 6. Kunuunsa rifeensaaf kan oolan, kan supermarkets fi manneen qorichattii (pharmacy) argaman, zayitoota bqiltuu
  irraa oomishaman akka coconut oil, rifeensa keenya yeroo yeroon dibachuu.
 7. Rifeensa keenya yeroo barbaachisutti qofa filachuu (irra deddeebanii filachuu dhiisuu), keemikaalota boca (shape)
  fi halluu rifeensaa jijjiiruuf gargaaran fayyadamuu dhiisuu ykn xiqqeessuu.
 8. Shaampoowwaan yeroon irra darbe, kan haalli oomisha isaanii quqlullina hin qabne fayyadamuu dhiisuu.
 9. Ji’atti yokaan ji’aaf torban lamatti altakkaa rifeensa keenya murachuu.
 10. Qorannoo bara 2016 geggeeffame tokko akka argatetti buqqee mataa keenyaa guyyaatti daqiiqaa 4 yoo suut jennee yoo susukkuumne (massage) rifeensa irratti biqilu furdisuuf baay’isuu danda’a. Kunis yaa’iinsa dhiigaa gara hundee rifeensaa (hair follicles) tti yaa’u dabaluudhan jedhamee yaadama.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *