Kittaannaan dhiiraaf miidhaa moo faayidaa qaba?

*qulqullinaaf:dhiirri kittaannate haala salphaadhaan qulqullina qaama saala isaa eeggachuu danda’a.Salphumatti dhiqachuun kan hin kittaanamne yoo ta’e garuu dhiqatullee akka salphaatti hin qulqullaa’uuf haguugamee jira waan ta’eef.
*carraa “infeekshiinii” daandii ficaanii ni hir’isa.
*carraa dhukkuboota qunnamtii saalaan daddarbanii ni xiqqeessa kana malees faaydaalee hedduu ni qaba.


●Hubadhu:Daa’ima kee manatti hin kittaansisin maaliif?
1ffaa.Namichi manatti kittaanu meeshuma tokkoon daa’ima hedduu kittaanuu danda’a kunimmoo daddarbuu dhukkuboota heduutiif sababa ta’uu danda’a fkn HIV,Dhibee tiruu(hepatitis B) fi kkf.
2ffaa.meeshaa qulqullina hin qabneen kittaanuu mala kunis dhibee “infeekshiinii”qaama saalaa sanirraan gahuu danda’a.
3ffaa.Dhiigni hedduun irraa bahuu danda’a kana malees rakkoo hedduu irraan gahuu danda’a kanaafuu manatti hin kittaansisin!
*Hospitaalatti ogeessa fayyaatiin haala salphaa fi qulqullina qabuun osoo daa’ima hin dhukkubsin dalagamuufii danda’a.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *