Loomii Fayyadamuun Finniisa Fuulaa Fi Qaama Keessan Irraa Baleessaa

Loomii Fayyadamuun Finniisa Fuulaa Fi Qaama Keessan Irraa Baleessaa

Akkaataa itti Fayyadama

  • Isaa Jalqaba Loomii Baqaqsuun Cuunfaa Isaa Meeshaatti Naqi
  • Ergasii Cuunfaa Loomii Sana Keessa Jirbii Buusi
  • itti aansuun Bakka Finnisni Itti Bahe Sanatti Dibi
  • Daqiiqaa 6-8 Booda Irraa Dhiqi ykn Miicci GUYYAATTII SI’A LAMA TORBAN MURAASAAF IRRA DEDDEEBITEE DIBATTA YEROO MURAASA KEESSATTI QAAMA KEE IRRAA BADA.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *