Mallattoowwan mataa dhukkubbii Yaala Hatattamaa Akka Barbaadu Agarsiisan (Red flags of headache )

  1. Mataa dhukkubbii jalqabee daqiiqaa xiqqoo keessatti dhukkubbiin isaa garmalee cimee sadarkaa obsuu hin dandeenyerra nama geessisu.(Thundercalp headache)
  2. Mataa dhukkubbii haala taa’umsa qaamaa (positional change) irraan garmalee namatti cimu ykn jijjiiramu.
  3. Mataa dhukkubbii sochii qaamaa, waa hojechuu (exertion) qufa’uu, haxxifachuu fi kkf irraan nama eegalu.
  4. Mataa dhukkubbii cimaa haaraa (kan duraan hin jirre) keessumaa namoota waggaa 50 olii yoo mudatu.
  5. Mataa dhukkubbii yeroo mara buqqee mataa (head) irraa bakka tokko deddebi’ee dhukkubu.
  6. Mataa dhukkubbii walitti fufaa (kan gidduutti hin fooyyofne ykn hin dhiifne).
  7. Mataa dhukkubbii duraan dhukkubbii xiqqoo qabu fi daddafee deebi’ee hin dhufne yoo haala jijjiiratee garmalee haala duraa caalaa namatti yoo cimaa deemu.
  8. Mataa dhukkubbii mallattoowwan biroo kan akka dhaqna gubaa, sochii dadhabuu kutaa qaamaa akka harkaa ykn miilaa, ulfaatina baay’ee hir’isuu of biratti qabatee deemu.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *