Muudamtoota kaabinee naannoo Oromiyaa

 1. Obbo Awwal Abdii … Itti Aanaa Pirezidaantii MNO
 2. Obbo Fiqaaduu Tasammaa… Bakka Bu’aa Mootummaa Caffee
 3. Dr. Girmaa Amantee… Sadarkaa I/A Pirezidaantiitti Qindeessaa Horataalee Mootummaa
 4. Aadde Maskaram Dabbabaa… sadarkaa I/A Pirezidantiitti Hoogantuu Galiiwwan Oromiyaa
 5. Obbo Addisuu Araggaa… Sadarkaa I/A Pirezidaantiitti kilaastera Qindeessaa Magaalaa
 6. Obbo Abduraakiim Abdallaa… Sadarkaa I/A Pir/tti Kilaastera Qindeessaa Baadiyaa
 7. Obbo Abdulhaakim Muluu— Sadarkaa I/A pirezidaantiitti Qindeessaa Kilaastera Hawaasummaa
 8. Obbo Abarraa Warkuu — Hoogganaa Biiroo Qonnaa Oromiyaa
 9. Aadde Addunyee Ahimad —Hooggantuu Abbaa Alangaa Oromiyaa
 10. Obbo Shaafii Useen… Hoogganaa Biiroo Bulchiinsaafi Nageenya Oromiyaa
 11. Inji. Mili’oon Baqqalaa.. Hoggantuu Biiroo Bishaaniifi Inerjii Oromiyaa
 12. Obbo Tolasaa Gaddafaa.. Hoogganaa Biiroo Maallaqa Oromiyaa
 13. Obbo Abarraa Buunoo… Hogganaa Waajjira Miliishaa Oromiyaa
 14. Aadde Saaniyaa Abdallaa … Hooggantuu Biiroo Dhimma Dargaggoofi Ispoortii Oromiyaa
 15. Obbo Guyyoo Galgaloo … Hoogganaa Biiroo Misoomaafi Manneenii Oromiyaa
 16. Obbo Ahimad Idiriis… Hooganaa Biiroo Carraa hojii uumuufi Ogummaa Oromiyaa
 17. Aaddee Hawwaa Ahimad … Hooggantuu Biiroo Daldala Oromiyaa
 18. Dr. Mangistuu Baqqalaa … Hooganaa Biiroo Fayyaa Oromiyaa
 19. Aadde Sa’adaa Usumaan … Hooggantuu Biiroo Aadaafi Turizimii Oromiyaa
 20. Obbo Guutaa Laachoree … Hoogganaa Biiroo Lafaa Oromiyaa
 21. Aadde Masarat Asaffaa … Hooggantuu Biiroo Ejensii Bababal’ina Waldaa Hojii Gamtaa
 22. Dr. Tashoomee Addunyaa…Hooganaa Biiroo Investimentiifi Industirii Oromiyaa
 23. Inj. Helen Taammiruu… Hooggantuu Biiroo Daandiiwaniifi Loojistikii Oroiyaa
 24. Dr. Tolaa Bariisoo… Hoogganaa Biiroo Barnota Oromiyaa
 25. Dr. Inj. Masaay Daani’eel Tulluu … Hoogganaa Biiroo Jal’isiifi Horsiisee Bulaa Oromiyaa
 26. Aadde Jamiilaa Simbirroo … Hooggantuu Biiroo dhimmoota Dubartootaafi Daa’immani

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *