NAMOOTA HIRRIBNI ISIN DIDEEF FURMAATA


Waantoonni armaan gadii kun isin gargaaru.

 1. Sa’atii walfakkaataatti gara siree ba’aa.
 2. Ciisuu keessaniin dura aannan ho’aa dhugaa.
 3. Bishaan ho’aan qaama dhiqadhaa ciisaa.
 4. Kitaaba dubbisaa ciisaa.
 5. Sa,aatii ammaa ammaa hin ilaaliinaa.
 6. Nyaata baay’ee yokaan ulfaataa ciisuu. keessaniin dura hin nyaatiinaa.
 7. Muuziqaa waan sagalee qaban of irraa fageessaa.
 8. Warri muuziqaa jaallattan ammo classical dhaggeefataa ciisaa.
 9. Bakkeewwa hedduu jaallattan suura isaanii maxxanfadhaa.
 10. Ifa mana ciisicha keessaa balleessaa.
 11. Bunaa fi waantoota isa fakkaatan ciisuu. dura hin fudhatinaa.
 12. Rafuun dura sochii qaamaa taasisaa.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *