Nyaatota namoota dhukkubbii garaacha / gastritis / PUD qabaniif gaarii ta’an fi gorfaman

  1. Damma/ honey – madaa fayyisuu danda’a akkasuma baakteeriyaa H.pyoris ni ittisa .
  2. Qullubbii – baakteeriyaa ni hir’isa , madaan haroyni akka hin uumamneef ni gargaara.
  3. Baaduu- probiotic dha madaa fayyisuuf ni gargaara. Baakteeriyaa H.pylori ni ittisa
  4. Kuduraalee fi fuduraalee biroo kanneen nama hin gubne fi asiidummaa hin qabne . Fkn kan akka goomana keessatti cuunfa isaa , muuzii , appilii, hundee diimaa, watermelon ykn habab, dinnicha fi kkf.
  5. jinjibila- madawuu ni ittisa . Sooranni sirnaan bullaayee akka darbu waan taasisuuf fi amala beezii waan qabuuf gahee madaa fayyisuu qaba.
  6. Nyaata pirootinaan badhaadhan kan akka killee.
  7. bishaan ganama garaa qullaatti dhuguu.

Nyaatota gaarii hin taane. Kanneen namatti jabeessuu danda’an :-
1.alkoolii- gosa kamuu
2.buna fi shaayii

3. Nyaata coomaa fi zayita baayyatan
4. nyaata barbaree qabani fi soogiddi itti baayyatu
5. kuduraalee fi fuduraalee asidii qaban fkn akka loomii , burtukaana, timaatima,qaaraa.
6. chocolate
7. nyaatota fi juusota firijii keessatti garmalee qorran .

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *