Ulaagaalee Haadha Warraa ittiin filatan

Bareedduu yoo taate mufachuu sitti baay’ifti, na
sossobaa ooli jetti!

Hubannoo kan qabdu yoo taate serious sitti
taati!

Tan qabeenya qabdu yoo taate sin kabajju!

Hojii ishii irratti cimtuu yoo taate yeroo siif hin
kennitu!

Fayyaalettii yoo taate onneen isii waan biraatin
miidhamee jira!

Itti gaafatamummaan kan itti dhagayamu yoo
taate jaalalaaf iddoo hin qabdu!

Barumsaan tan fagaatte yoo taate yeroo hunda
ani sirriidha jetti!

Tan Barumsa hin qabne yoo taate, yoo
balleeysaa hojjattee balleeysaa ishii itti himte ni
mufatti!

Abshaalabshaala yoo taate soba baayifti!

Fungaa yoo taate nyaata irratti qimamii baayifti!

Daldaltuu yoo taate Jaarsa sitti taati!

Joollee manaa yoo taate gadi baatu sitti hin
deebitu!

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *