XALAYAA JAALALA BARATAAN OROMOO POOLISOOTA OROMIYAATIIF BARREESSAN!

Isin haa ga’u nagaan koo inni kabajaa fi jaalalaa kabajamtoota obboloota koo hiree jiruu keessanii taanaan Komiishinii Poolisii Oromiyaatti sadarkaa fi gulantaa garaa garaa ( miseensa poolisii leexaa irraa hanga komiishinara komiishinichaa) irra hojjettaniif. Akkam jirtu? Fayyaa keessanii?…… ishoo baga nagaa naaf taatan! Dhibee isin naamusa ogummaa (professional ethics) keessaniif jecha garaa keessatti dhokfattanii… nuyi immoo dirree irrattuu gad baanee dubbachaa itti dhukkubsannu sanaan dararamaa isin yaaduun alatti ani obboleessi keessanis nagaa kooti. Egaan obboloota koo (Poolisootaa)… akkuma isiniyyu beektan, ani obboleessa keessan isa quxusuu gadameessa harmee tokkoo keessaa tiruu tokkicha boraafannee dhalanne. Harma tokkichas hoonee gadoo fi gadadoo harmee keenyaa walumaan argaa guddanne, BARATAA OROMOOti. Kanaan dura dhimmootuma waloo keenyaatiif waan alagaan nu miidhe na dhukkubnaan akka na quuqe hiriyaa koo waliin utuu kulkulfannuu haasofnuu… ati immoo utuu waanuma nuyi haasofnu illee hin dhaga’iin “kun hamiidha. Hamii mootummaa… yaada dhiphummaa… shororkeessummaa…” nuun jettee caalaattuu isa alagaan dirmammeessee nu dhiise madaatti jijjiirte.Madaan ati haadhoon koo kaleessa na madeessite sun immoo inumaayyu akka dhiibbii ta’ee godaannisni isaa har’a fagootti narraa mul’ata. Kan hin qoorres jira. Namoonni alagaan illee mucaa haadhoon isaa dhahee godaannisa fokkisaa akkasii itti baase naan jedhanii quba waan natti baasaniif karaa darbaan dhabe.

Adaduma alagaan hammeenyaaf quba natti qabuun atis cigaasifamta. Hamma yoomiittimee kun? Atis miidhaa wallaalummaa fi gowwoomfamuun na miite sanaaf akka daran gaabbite, xalayaa kee dhiifamaa…, armaan dura naaf barreessiteen naaf caqasteerta. Nan yaadadha… Xalayichuma irrattis …” ammaa booda miidhaan kee miidhaa kooti. Tolli kees naafuu!” naan jettee turte. Yaadaa fi waadaa kee kabaji!Egaan yaa Konistaabil/ Saajin/ Kurnaalaa/ Ajajaa Shantamaa/ Dhibbalaa/ Inispeektar/ Shaambal/ Komaandar/ isinis Komiishinar…. ciniinnaan alagaa kanaan dura dhimma “Master Plan” Finfinnee fi magaalota addaa Oromiyaa naannoo ishee jiran waliin makuuf mormuu irratti nurratti raawwatame summii hadhaawaa nu keessatti waan dhiiseef… ammas laalaan isaa kunoo kulkulee nu dhukkubnaan aaduu jalqabne. Isiniinis akka isin dhukkubaa jiru beekamaadha. Baddu-baasuma isaayyu amma immoo labsii jedhanii tarsiimoon garbummaa fi harkaan of saamsisuu Caffeen Oromiyaa maqaa “Riifoormii Magaalota Oromiyaa” jedhuun labse yakka waan ta’eef… nuyis yakka kanaan miidhamneerra. Isinis. Obboloota koo… waan tokko qofan isinirraa barbaada. Waan baay’ee salphaa…. Barataa mirga dimookiraasii qabutti fayyadamuun mormii nagaa gaggeessu hin tuqiinaa! Kan barataan gaafatu gaaffii mirgaa siifis barbaachisu ta’uu sammuun kee waan amanuuf… sammuu kee waliin fajoo hin dhaabatiin! Inumaayyu yoo dandeesse deeggari malee haadhoo kee miidhaaf hin saaxiliin! Nuyi ilmaan haadha tokkoo waan taaneefis irree alagaa ani danda’ee ofirraa deebisuu hin dandeenye… ati dambii obboleessa hangafaatti anarraa qoladhu! Rukkutii narraa gombisis! Maali hamma yoomiitti anii fi ati ilmaan haadha tokkoo wal gaareffanna? Ilmaan alagaa har’a nu garboomfatan kanaa bar mata-dhukkubbii akka kan keenyaa kana waan hin qabneef barnootaan addunyaa dorgomuuf eelaa jiraam. Nuyi maaliif wan nyaannaa? maaliif wal diineffanna? Maaliif barnoota koo irraa na dhorkita? Ani yoon baradhe biyyuma waliin qabnu tokkittii kana,Oromiyaa, uummatuma waliin qabnu kana, Oromoon tajaajilaam. Qni barachuun koo siifis bu’aadhaam. Adaraa kee na hubadhu! Na beekis!Obboleessa koo, poolisii, sin jaalladha! Jiraachuuf jettee akka ati jireenya nan dhorkines… sin abdadha. Na waliin akka ati hiriirtee jirtu waanan hin shakkineefis si shakkee sin sodaadhu! Nagaan naaf jiraadhu! Obboleessa kee isa karaarra jiru sana irra.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *